Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 53, NIP 583 320 50 42 tel. 575 752 763.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy na adres jw. lub mail: biuro@omealife.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. Twoje Dane przetwarzamy w celu:

a) wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) czyli Twojego udziału w Warsztatach „Poczuj się lepiej” w dniach 17-18.11.2023. zwanych dalej Warsztatami tj :
– Twojej rejestracji na stronie Warsztatów,
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o Warsztatach, na które zgłaszasz się przez stronę https://omealifewarsztaty.pl/

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), takich jak wykonanie np. obowiązków podatkowych czy rachunkowych,

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) tj.:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

d) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania Ciebie na Warsztaty. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zarejestrowanie oraz udział w Warsztatach.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje Dane będą przetwarzane przez czas trwania Warsztatów tj. od momentu zarejestrowania do zakończenia Warsztatów. Po zakończeniu tego okresu, Twoje Dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) tj. przez okres 5 lat, licząc od końca danego roku kalendarzowego, a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia tj. prawo do otrzymania od nas Twoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych dotyczy tylko tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub Twojej zgody.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie na adres mail: biuro@omealife.pl z dopiskiem „Cofnięcie zgody”.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w ramach zawartej z Toba umowy.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak są chronione moje dane osobowe?

Oświadczamy, że Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami, przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Data publikacji: 16.10.2023r.

 

Scroll to Top