Regulamin uczestnictwa w Warsztatach pt.: „Poczuj się lepiej”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach pod nazwą „Poczuj się lepiej” organizowanej przez Fundację OmeaLife Rak Piersi Nie Ogranicza z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 53, 80-241 Gdańsk, NIP: 583-320-50-42, adres poczty elektronicznej: biuro@omealife.pl
2. Warsztaty odbędą się w dniach 17-18.11.2023 w Hotelu Almond – Gdańsk.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Warsztatach, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.omealifewarsztaty.pl.
b) Organizator – oznacza Fundacja OmeaLife Rak Piersi Nie Ogranicza, z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 53, 80-241 Gdańsk , NIP: 583-320-50-42.
c) Warsztaty – oznacza organizowane przez Organizatora Warsztaty pod nazwą: „Poczuj się lepiej” odbywającą się w Hotelu Almond, ul. Toruńska 12 w Gdańsku.
d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Warsztatach poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty.
e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.omealifewarsztaty.pl/rejestracja za pomocą którego następuje Rejestracja.
f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Rejestracja oraz przeglądanie strony internetowej wymaga połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek:
– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,
– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,
– Safari w wersji 12 lub wyższej,
– Opera w wersji 66 lub wyższej.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Warsztatów pod adresem: www.omealifewarsztaty.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Warsztatach.
2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty.
3. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
2. Reklamacje Uczestnik Warsztatów może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Warsztatów.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§6. PŁATNOŚCI

1. Udział w Warsztatach jest płatny, wynosi 150 zł brutto.
2. Warunki udziału i cena określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
3. Udział w warsztatach obejmuję również przerwy kawowe, obiad oraz kolację.
4. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej z Rejestracją.
5. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT.
6. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§7. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Stripe.com

§8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§9 REZYGNACJA

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Warsztatów i uzyskać zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do dnia 27.10.2023. Nieobecność uczestnika na Warsztatach nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Warsztatach.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Warsztatów.
2.W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Warsztatów, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Warsztaty lub zaakceptowały nowy regulamin.
4. Liczba miejsc udziału w Warsztatach jest ograniczona. O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Warsztatach Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Warsztatów;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.

Data publikacji: 16.10.2023r.

Scroll to Top